اسید استئاریک

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   سایر افزودنیهای پلیمر   /   اسید استئاریک

اسید استئاریک


ویژگی ها

  • Acid value mg KOH/g : ( Triple Pressed 206-213 ), (Rubber Grade min 196 )
  • Iodine value : (Triple Pressed max 0.5) , (Rubber Grade max 8.0)
  • Titer °C : (Triple Pressed 55-57) , (Rubber Grade min 50)
  • Sap.Value mgKOH/g : (Triple Pressed 206-214) , (Rubber Grade min 196)
  • رطوبت ٪ : 0.2% Max
  • Unsap % Max : 1
  • Chain distribution% C18 : (Triple Pressed 58-64) , (Rubber Grade 42-50)
  • Chain distribution% C16 : (Triple Pressed 42-50) , (Rubber Grade 58-64)
  • Chain distribution% C14 : 0-1
  • Chain distribution% C12 : 0-2


اسید استئاریک