محصولات

پلی اتیلن وکس
پلی اتیلن وکس PE 2576-PE110-PE100-PE1282
اسید استئاریک
اسید استئاریک Plastic -Rubber -Cosmetic Grade